Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću, članovi Vlade Kantona razmatrali su Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Prijedlog Strategije zapošljavanja Federacije 2023.-2030.godine te materijal uputili Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje.

U Mišljenju Vlade USK ukazano je da nositelj izrade Strategije zapošljavanja Federacije BiH 2023.-2030.godine, Federalno ministarstvo rada uz pomoć drugih nadležnih institucija i tehničku pomoć Međunarodne organizacije rada (MOR), nije precizirao ko su učesnici u izradi ovog strateškog dokumenta, iako su u izradi trebali učestvovati i drugi sudionici čiji su poslovi vezani za zapošljavanje, predstavnici kantona, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici privrede, kao i predstavnici nevladinog sektora. Prema mišljenju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona sam proces izrade Strategije zapošljavanja nije se odvijao u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbom o izradi strateških dokumenta u FBiH kojom su propisane faze procesa izrade strateških dokumenata u FBiH, dakle obavezno je trebalo izraditi stratešku platformu, odrediti prioritete i mjere, identificirati strateške projekte, provjeriti međusobnu usklađenost strateških dokumenata, izraditi indikativni finansijski okvir za provođenje strateških dokumenata, te provesti proces konsultacija. Strategijom zapošljavanja postavljena su četiri strateška cilja koji su razrađeni po prioritetima ali za iste nije postavljen sveobuhvatan skup mjera i nisu planirani indikatori za mjerenje stepena ostvarenja strateških ciljeva, a planirani izvori finansiranja za ostvarenje strateških ciljeva ne obuhvataju budžetska sredstva Vlade Federacije niti nižih nivoa vlasti, te nisu izrađeni kriteriji niti rokovi evaluacije provođenja Strategije zapošljavanja. Stoga u Mišljenju izvršne vlasti USK preporučuju upućivanje i konsultiranje u izradi Strategije zapošljavanja Federalnog zavoda za programiranje i razvoj.
Iz resora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na 49. sjednici usvojen je Izvještaj okorištenju sredstava prema usvojenom Programu utroška sredstava Budžeta Unsko- sanskog kantona za 2022. godinu namijenjen za su/finansiranje poljoprivrednih sajmova, prezentacija i izložbi u svrhu promocije agrara i prezentacije domaće poljoprivredne proizvodnje te Izvještaj o utrošku sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za unapređenje lovstva i promicanja lovstva na području USK.