Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, članovi Vlade razmatrali su i prihvatili Periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko – sanskog kantona za period 01.01.-31. 12. 2022.godine.

Kako je navedeno u izvještaju Ministarstva finansija pregledom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama iskazano je da su ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznosili 271. 641.651 KM, a rashodi 247.938.549 KM. Tekući suficit iznosio je 23.703.102 KM.

– Ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog period iznosi 10.790.349 KM. Ovaj finansijski rezultat pokazatelj je stabilnog upravljanja finansijama u proteklom periodu i očekujem da će odgovoran rad i raspolaganje budžetskim sredstvima u najboljem interesu građana i razvoja Kantona obilježiti i ovaj mandatni period, istaknuo je premijer USK Mustafa Ružnić.
Prijedlog budžeta Unsko – sanskog kantona za 2023. godinu, koji je jučer upućen Skupštini Kantona na hitno usvajanje, utvrđen je u iznosu od 335. 405, 924 konvertibilnih maraka.
– Pored povećanih izdvajanja za razvoj privrede i poljoprivrede i projektnih ulaganja kroz sve resore, budžetom za 2023. godinu planirali smo i povećanje iznosa naknade za pripadnike boračkih populacija, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Na današnjoj sjednici, iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrana je Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području USK za 2022.godinu. Uprava policije MUP-a USK kontinuirano provodi aktivnosti vezane za maloljetničku delikvenciju obuhvaćajući teže oblike asocijalnog, antisocijalnog i kriminalnog ponašanja. Analitički i statistički podaci ukazuju da je maloljetnička delikvencija u raznovrsnim oblicima, kao i svuda u svijetu prisutna i na Unsko-sanskom kantonu. U periodu 2018.-2022.godina na području Unsko-sanskog kantona maloljetnici su počinili 192 krivična djela, što čini godišnji prosjek od 38 KD. Ova krivična djela počinila su 232 maloljetnika, a što čini godišnji prosjek od 46 maloljetnika. U ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu (7268) maloljetni kriminal prosječno učestvuje sa 2,6%, što je ispod granice prosjeka većine evropskih zemalja (3% do 10%). U ukupnom broju prijavljenih lica (7063) u navedenom periodu maloljetni počinioci učestvuju sa 3,3%.

Maloljetnici su najmanje krivičnih djela počinili 2021.godine (27 KD), a najviše krivičnih djela počinjeno je 2019.godine (58), kada je također evidentirano najveći broj maloljetnih počinilaca (78). Najmanji broj maloljetnih počinilaca (30), odnosno najniži procenat maloljetnih počinilaca (2,4%), u odnosu na ukupan broj počinioca KD evidentiran 2021.godine dok uporedba 2022. sa 2018.godinom, ukazuje na evidentno smanjenje broja krivičnih djela za 9 ili 22,5%, počinilaca za 16 ili 31,4%, mladih maloljetnika za 3 ili 25%, starijih maloljetnika za 8 ili 31% i maloljetnih povratnika za 5 ili 38,5%.

Policijski službenici MUP-a USK preventivno vrše edukacije, koja su vezane za problem maloljetničke delikvencije, u osnovnim i srednjim školama na području USK. Tokom 2022.godine organizovano je 86 predavanja u osnovnim i srednjim školama na području Unsko sanskog kantona kojim je prisustvovalo 2485 učenika, sa ciljem jačanja svijesti učenika o štetnosti prestupništva, jačanja sigurnosti učenika od svih oblika ugrožavanja, te će MUP USK i dalje posebnu pažnju posvetiti ovim edukacijama i ostalim preventivnim mjerama.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Unsko-sanskog antona na današnjoj sjednici primila je na znanje Informaciju o stanju objekata za potrebe MUP-a USK i poduzetim aktivnostima vezano za realizaciju laptacija, rekonstrukcija i izgradnje novih objekata na području Općina Bosanski Petrovac i Velika Kladuša te Grada Bihaća.

U informaciji su utvrđeni prioriteti u realizaciji projekata za period 2023.- 2025.godina, zbog planiranja sredstava u Budžetu Unsko-sanskog kantona. U 2023.godini prioritet je kupovina zemljišta lokacija u Bosanskom Petrovcu, izrada glavnog projekta zgrada na lokacijama u Bosanskom Petrovcu te početak izgradnje kao i izrada idejnog projekta zgrada na lokaciji Velika Kladuša. U 2024. godini slijedi izrada glavnog projekta zgrada u Velikoj Kladuši, izrada idejnog projekta za lokacije Bihać i početak izgradnje zgrada lokacija Velika Kladuša dok će u 2025.godini slijediti izrada glavnog projekta lokacija Bihać kao i početak izgradnje.

U ovoj godini, u mjesecu planiran je završetak radova na izgradnji objekta za potrebe policijske stanice Bužim i Odsjeka za administraciju Bužim.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona na 6. sjednici, dala je saglasnost na Aneks I Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, projektovanje, građenje, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju, vjetroelektrana instalirane pojedinačne snage do 5 MW na području Grada Bihaća k.o. Teočak.

Između ostalog, iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prihvaćen je Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2023. godinu koji je proslijeđen Skupštini Kantona na usvajanje, te je prihvaćen izvještaj o utrošku sredstava granta Ministarstva zdravstva za Kantonalni ZZO namijenjenog za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. Iz planiranih sredstava Budžeta ovog Ministarstva za 2022. godinu za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica utrošen je ukupan iznos od 674.268,45 KM.