Održana 76. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

vladausk.ba

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. U skupštinsku proceduru sa ove sjednice upućen je Nacrt Zakona o uvjetima za rad Kantonalne bolnice, s preporukom za razmatranje u skraćenoj proceduri. . Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH propisano je da se za područje jednog ili više kantona može organizirati kantonalna bolnica koja, pored uslova predviđenih za opću i specijalnu bolnicu, ispunjava posteljne, dijagnostičke i druge uslove utvrđene kantonalnim zakonom. Neophodno je bilo donošenje zakona na kantonalnim nivou, kojim će biti propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti kantonalne bolnice, odnosno kojim će se iz praktičnih i ekonomskih razloga, nadležnost za utvrđivanje uvjeta prenijeti na kantonalnog ministra zdravstva. Donošenjem zakona omogućit će se da bolnica dobije rješenje za sekundarnu djelatnost koju vrši, kao i da pokrene postupak verifikacije kod Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje usluga iz tercijarng nivoa zdravstvene zaštite, obrazložio je primarijus Hazim Kapić, ministar zdravstva o socijalne politike. Ovim zakonom određuju se uvjeti i osnove za rad zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica ,,Dr.lrfan Ljubijankić” Bihać, osnovane Odlukom o zadržavanju prava i obaveze osnivača prema zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica. Precizirano je da se na području USK može osnovati samo jedna kantonalna bolnica.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Elaborat o proširenju organizacione jedinice Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija na JU Univerzitet u Bihaću. Prijedlog je Vlada Kantona podržala, nakon razmatranja Elaborata koji odgovara na potrebe UNBI i savremene tokove u visokom obrazovanju u BiH i evropskom prostoru visokog obrazovanja.

U skupštinsku proceduru sa današnje sjednice Vlade USK upućen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na elaborat o opravdanosti osnivanja Srednje medicinske škole u sastavu KŠC ,,Ivan Pavao II,, Škola za Europu u Bihaću sa stručnim mišljenjem ekspertne komisije.

Usvojen je program utroška sredstava iz Bužeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu, tekućeg granta za Smještaj u ustanove socijalne zaštite, namijenjenog ta provedbu politike zaštite djece bez roditeljske skrbi . Tokom rasprave ukazano je na potrebu da se sa posebnom pažnjom treba voditi briga o mladima koji nakon punoljetstva izlaze iz hraniteljskog sistema te im je potrebnu osigurati podršku za samostalan život .

Na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Anela Ramića, Vlada Kantona razmatrala je Nacrt Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona. Ovim Zakonom definisan je predmet regulisanja i područje primjene Zakona, odnosno uvedene kategorije i utrđena definicija oružja. Ovim zakonom se uređuju kategorije oružja, uslovi za nabavljanje, držanje, nošenje, sakupljanje, popravljanje, prepravljanje i trajno onesposobljavanje oružja, oduzimanje oružja i municije, promet i posredovanje u prodaji oružja i municije, način postupanja sa oružjem i municijom, osnivanje i vodenje civilnog strelišta, uzimanje mehaničkog traga oružja i evidencije o oružju i municiji na teritoriji Unsko- sanskog kantona.

Na 76. sjednici Vlada Kantona utvrdila je i Prijedlog Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih boračkih organizacija/udruženja/saveza iz Budžeta USK-a za 2017 .godinu.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...