Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, prihvatili su Izvještaj o namjenskom utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona 2022. godinu za projekte naprofitnih organizacijama te dali saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u novčanom toku Budžeta Unsko-sanskog kantona za august 2022. godine.

Razmatran je i prihvaćen izvještaj o utrošku sredstava tekućeg granta za civilne žrtve rata za period 01.01.-31.06.2022. godine. Ministarstvo zdravstva je izvjestilo da je iz planiranih sredstava u Budžetu ovog Ministarstva za 2022. godinu je, za period 01. 01. – 30.06.2022. godine, za civilne žrtve rata doznačen iznos od 748.082,45 KM te 1.828.580,01 KM federalnih sredstava, ukupno 2.576.662,46 KM.

Nakon što su se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta zahtjevima obratilo nekoliko sportskih klubova sa područja Unsko-sanskog kantona za financijsku pomoć za programske aktivnosti i financiranje tekućih izdataka na redovno funkcionisanje klubova, na današnjoj sjednici Vlade USK odobrena su sredstva u okviru granta za sport, nakon što je rješenjem Ministarstva finansija odobrena preraspodjela budžetskih sredstava unutar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te su osigurana sredstva u iznosu 69.000,00 KM za nekoliko sportskih klubova uključujući i sredstva za Nogometni klub „Jedinstvo” Bihać kao financijsku pomoć za plaćanje tekućih obaveza i i nesmetanog funkcionisanja ovog kluba.