Pokreće se postupak odobravanja i registracije reda vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama

Biscani.net

Ministar ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i rješenja Ministra ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj: 06-27-9640-1/2017 od 04.09.2017. godine,

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESIRANE PRIJEVOZNIKE

Pokreće se postupak odobravanja i registracije reda vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, a zbog potrebe povezivanja linijama javnog linijskog prijevoza naselja općinskih centara Bosanske Krupe i Cazina i to:

 • red vožnje za relaciju Pištaline-Cazin

 

Odobreni i registrirani red vožnje biće upisani u Registar redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za 2015/2018 godinu.

Pozivaju se zainteresirani prijevoznici koji žele predložiti red vožnje za postupak odobravanja kantonalnih autobusnih redova vožnje, da podnesu zahtjev za odobravanje reda vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak odobravanja. Uz zahtjev za odobravanje redova vožnje, prijevoznik je obavezan dostaviti:

 1. Red vožnje kojim učestvuje na postupku odobravanja i to:
 • u pisanom obliku (dva primjerka), potpisano i ovjereno od strane svih prijevoznika upisanih na red vožnje i
 • u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela, excel-u, snimljenom na USB stiku.

Uz svaki red vožnje dostaviti:

 • itinerer linije prikazan što je moguće detaljnije, jasnije i krupnije na stranici formata A4-po dva primjerka i
 • elaborat o opravdanosti prijedloga reda vožnje, koji je napravljen na osnovu provedenog istraživanja tržišta.
 1. Dokaze za učešće prijevoznika na postupku odobravanja redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:
 • Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj).
 • Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“;
 • Važeće rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za sve autobuse koje posjeduje u vlasništvu i to:
 1. kopiju rješenja dostavlja prijevoznik sa sjedištem na području Unsko-sanskog kantona,
 2. ovjerenu kopiju rješenja dostavlja prijevoznik sa sjedištem van područja Unsko-sanskog kantona.
 • Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo-autobus.
 • Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji pored drugih elemenata ugovora obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za odobravanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,
 • Popunjen spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.
 • Dokaz o uplati za troškove postupka odobravanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Rješenjem Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj:06-27-9640-1/2017 od 04.09.2017. godine i to:
 • 500 KM za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak u novom redu vožnje.

Predmeto rješenje će biti sastavni dio materijala za odobravanje. Uplata se vrši na račun Unsko-sanskog kantona broj: 3380002210005877 vrsta prihoda 722611 budžetska ogranizacija 1501001;

 • Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji pored drugih elemenata ugovora obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za odobravanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,
 • Popunjen spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.

 

 1. Prijedlog reda vožnje koji se dostavlja na postupak odobravanja reda vožnje mora biti urađen na propisanom obrascu i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usaglašen sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
 2. Dokazi za učestvovanje na postupku odobravanja predaju se za svakog prijevoznika koji je upisan na red vožnje, osim u slučaju da kooperant ima poseban zahtjev sa propisanom dokumentacijom.
 3. Red vožnje i materijali za odobravanje reda vožnje mogu se preuzeti u prostorijama Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
 4. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona će za sve prijevoznike koji učestvuju u postupku odobravanja redova vožnje u postupcima prigovaranja i registracije redova vožnje, po službenoj dužnosti provjeriti da li prijevoznik posjeduje Licencu „A“ prijevoznika i da li uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda.
 5. Zahtjev sa redovima vožnje i dokumentacijom za postupak odobravanja se dostavlja u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na kojoj je obavezno naznačeno „POSTUPAK ODOBRAVANJA-otvara Komisija“, lično na Protokol Unsko-sanskog kantona ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona

Alije Đerzeleza 6

77000 Bihać

 1. Zahtjev za odobravanje redova vožnje sa navedenom i propisanom dokumentacijom prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona najkasnije u roku od 30 dana, računajući od narednog dana od dana objave ovog poziva u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.


0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...