Dana 1.decembra 2015.godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici počela je 17. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

** SLUŠAJTE UŽIVO KLIKOM OVDJE !

1.a) Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2016.godinu
b) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2016.godinu
2. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o uspostavljanju trajne saradnje između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina) i Općine Kartepe (Republika Turska)
3.Prijedlog Odluke o komunalnim taksama
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog Preduzeća „Aerodrom Bihać“ Bihać
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća
6.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Zlopoljac“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje elektroenergetskog objekta kablovski 10 (20) kV dalekovod TS 10(20)/0,4 kV „Harmani 1“ – TS 10(20)/0,4 kV „Hotel“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju ustanovljenjem služnosti za izgradnju dijela niskonaponske mreže „Račić 1“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
7. Nacrt Odluke o nazivima ulica, trgova i mostova na području Grada Bihaća
8.a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. – 30.09.2015.godine
b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 30.09.2015.godine.
9. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2016.godinu
10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod“ doo Bihać

Na znanje:
Izvještaj o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema Grada Bihaća za treći kvartal 2015.godine

** SLUŠAJTE UŽIVO KLIKOM OVDJE !

/BISCANI.NET