Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Almin Hopovac sastali su se danas sa predstavnicima Sindikata obrazovanja.

Analizom činjeničnog stanja u realizaciji zahtjeva koje su sindikati istakli u prethodnom periodu, ukazano je da je Vlada USK, po zahtjevima Sindikata u protekle 3 godine, realizirala: izmirenje svih zatečenih obaveza prema uposlenima u obrazovanju koje nemaju karakter plaća (putni troškovi, otpremnine, bolovanja, regresi), povećanje osnovice za obračun plata sa 290 KM na 302 KM;donošenje Kolektivnog ugovora na period od 3 godine i sustizanje isplate plaća.

Dogovoreno je, na traženje predstavnika Sindikata, dalje poštivanje i primjena prava iz Kolektivnog ugovora a koji se odnose na visinu iznosa plaće za sekretare škola po Kolektivnom ugovoru i primjenu člana 36. Kolektivnog ugovora koji se odnosi na otežane uslove rada te je zaduženo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK da sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike USK utvrdi način realizacije dijela Kolektivnog ugovora koji se odnosi na sistematske preglede uposlenih u obrazovanju, a u skladu sa planiranim sredstvima budžeta za 2022. godinu. Dogovorena je i izrada jedinstvenog skalara za obračun putnih troškova za sve budžetske korisnike.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK će oformiti zajedničko radno tijelo, u čijem će sastavu biti predstavnici Pedagoškog zavoda USK, Ministarstva i predstavnici Sindikata obrazovanja a ovo radno tijelo će pristupiti usklađivanju postojećeg Pravilnika o napredovanju za srednje obrazovanje i izradi Pravilnika o napredovanju za osnovno obrazovanje, te će zajednički raditi na modalitetima za jačanje Pedagoškog zavoda USK za implementaciju navedenih pravilnika.

Prijedlog predstavnika Vlade USK vezan za osnovice za obračun plaća uposlenima osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja jest povećanje osnovice u visini od 320 KM sa početkom primjene od aprila, odnosno sa aprilskom platom za 2022. godinu a ukoliko u budućim pregovorima sa sindikatima ostalih budžetskih korisnika bude pokrenuto pitanje izmjene isplatnog boda u pregovore o zajedničkoj primjeni boda će biti uključeni i predstavnici Sindikata obrazovanja.

Predstavnici resornog ministarstva u Vladi USK i predstavnici Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja će u narednom periodu dogovarati izmjene i dopune Pravilnika o tehnološkom višku, a najkasnije do bodovanja za narednu školsku godinu.