Na području Unsko-sanskog kantona, usljed obilnih padavina trenutno je vanredno hidrološko stanje na području slivova rijeka Une i Sane.

Premijer USK Mustafa Ružnić, kao komandant Štaba CZ USK stalnom je kontaktu sa gradonačelnicima i načelnicima te službama civilne zaštite na terenu, radi potrebe hitnog djelovanja po zahtjevima iz ugroženih područja. Na području USK boravi i direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić.