Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04 i 42/06) i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik D.D. Šipad BINA Bihać – u stečaju, objavljuje OGLAS o trinaestoj prodaji nepokretne imovine i šesnaestoj prodaji pokretne imovine Stečajnog dužnika D.D. Šipad Bina Bihać – u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja

Prodaja nepokretne i pokretne imovine će se izvršiti dana 16.12.2016. godine u prostorijama D.D. ŠIPAD BINA Bihać – u stečaju (upravna zgrada), ul Bihaćkih branilaca br.89, Bihać, sa početkom u 13:00 sati.

  1. PREDMET PRODAJE
red.br Opis predmeta prodaje Početna cijena u KM po odluci Odbora povjerilaca
  a   NEPOKRETNA IMOVINA b
LOT 1 Upravna zgrada i Telefonska centrala površine 965,71 m2 sa pripadajućim zemljištem koje se nalazi na k.č.br.341/8 površine 1371 m2 i skladište 24 m2 na z.k.ul.br.40 k.o. Bihać, zatim k.č. 3194/9 površine 285 m2, te k.č.br.3194/10 zv EKONOMSKO DVORIŠTE površine 120 m2, druga i treć k.č. upisane u z.k.ul.br.3754 k.o. BIhać, sveukupne površine 1800 m2(B-1) 630.000,00
LOT 2 Tvornica Fagus površine 6356,60 m2 koja se nalazi na k.č.br.341/2 ukupne površine 11.002 m2 upisane u z.k.ul.br.40 k.o.Bihać i objekat Portirnica površine 38,60 m2 (B-2) 2.185.257,16
LOT 3 Tvornica metalnog namještaja i pogon enterijera i Laboratorij i kompresorska stanica, koji se nalaze na  k.č.br.341/3 površine 1940 m2 z.k. ul.br.40 Katastarska Općina SP_BIHAĆ i na k.č.br.341/5 površine 2845 m2 z.k.ul.br.701 katastarka Općina SP_BIHAĆ, sveukupne površine 4.785 m2 (B-3, B-5) 1.079.872,04
LOT 5 Tvornica kancelarijskog namještaja TKN površine 7.009 m2 koja se nalazi na k.č.br.336/3 upisane u z.k.ul.br.699 k.o. Bihać i na k.č.br.3223/4 površine 8865 m2 upisano u z.k.ul.br.29 k.o.Bihać, sveukupne površine 15874 m2 (B-6) 2.848.413,01
LOT 6 Sušara stara površine 627,20 m2  i trafo stanica površine 37,20 m2 koje se nalaze na k.č.br.335/3 površine 1150 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o.Bihać (B-7) 294.356,82
LOT 7 Mehanička radiona površine 307,49 m2 i skladište HTZ opreme pov.182,75 m2, Kotlovnica bez mašina, površine 250,70 m2, Temelj nove sušare površine 950,46 m2, Pumpna stanica, koji se nalaze na k.č.br.295/4 površine 1758 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o.Bihać i na k.č.br.295/5 površine 4104 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o.Bihać,  sveukupne površine 5.862 m2 (B-8 i B-9) 626.701,19
LOT 8 Pilana površine 1262 m2 i pomoćni objekat (trafo stanica 2) i zemljište koji se nalaze na k.č.br.337/3 upisana u z.k.ul.br.699 k.o.Bihać i na k.č.br.3223/9 upisano u z.k.ul.br.29 k.o.Bihać, sveukupne površine 8400 m2 (B-10) 867.618,26
LOT 9 Sandučara površine 1056 m2 i Sortirnica površine 287 m2 (sortirnica nije  upisana u z.k.izvode) koji se nalaze na k.č.br.297/3 upisane u z.k.ul.br.699 k.o.Bihać i zemljište na k.č.br.3223/10 površine 5373 m2, upisano u z.k.ul.br.29 k.o.Bihać, sveukupne površine 6626 m2 (B-11) 861.481,35
UKUPNO NEKRETNINE (ukupna površina je umanjena za 5.373 m2 pristupnih puteva koji se ne prodaju, ali kupac parcele stiče pravo služnosti. Cijena puteva je %-tualno pridodana na cijenu svake nekretnine) 9.393.699,82
POKRETNA IMOVINA
LOT 10 Linija Gabiani Stefani 30.000,00
UKUPNO POKRETNINE 30.000,00
  1. USLOVI PRODAJE

Navedena NEPOKRETNA imovina prodaje se u pojedinačnim LOT-ovima koje čine građevinski objekti zajedno sa pripadajućim zemljišem kao neodvojiva cjelina, kako je navedeno u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje, a na osnovu cijepanja parcela koje je uradio stalni sudski vještak geodetske struke i čiji nalaz je prihvatio Odbor povjerilaca. Na nepokretnoj imovini koja se prodaje postoje upisani tereti po raznim osnovama. Dokazi o vlasništvu i upisanim teretima se mogu pogledati kod stečajnog  upravnika ili u zemljišno knjižnom uredu Suda u Bihaću. Parcele iz z.k. izvoda nisu usklađene sa parcelama iz katastra.  Svaki LOT ima obezbjeđen pristupni put. Kupnjom nekretnine iz jednog od LOT-ova iz ovog oglasa kupac stiče pravo suvlasništva sa 1/9 dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 29 k.o. Bihać označene kao k.č.br.3223/1 Prilazni putevi saobraćajnica Pristupni put površine 5373 m2 po starom operatu, a koja je po novom operatu označena kao k.č.br.3223/1“Hanovi“ Prilazni put površine 5373 m2 upisana u p.l.br.858/05 k.o. Bihać-Grad. Ova nekretnina će služiti kupcima u svrhu prilaza kupljenim nekretninama i zabranjeno je bilo kakvo opterećenje/zauzimanje nekretnine od strane jednog kupca na štetu drugog. Imovina se na ovoj javnoj prodaji ne može prodavati po cijenama nižim od navedenih početnih cijena u ovom oglasu. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu (zemljište i građevinske objekte) je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 10.000,00 KM. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za pokretnu imovinu je najmanje 1 %,  a najviše 10 % od pojedinačnih početnih cijena koje su navedene u oglasu. Na javnom nadmetanju mogu učestvovati ponuđači koji izvrše polog-uplatu depozita u visini 10% početne cijene licitirane imovine, a najviše do 10.000,00 KM.  Uplatu izvršiti na D.D. Šipad BINA Bihać – u stečaju, ul. Bihaćkih branilaca br.89, Bihać žiro-račun: 3386902245059489 kod Unicredit Bank sa naznakom: depozit za nadmetanje – LOT br………., pozicija br…………….za koji se prijavljuje. Porez na promet neretnina, PDV i sve ostale troškove (demontaže, transporta, troškove prenosa vlasništva, notarske troškove i druge takse i troškove) snosi kupac. Imovina se prodaje po principu “vidjeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Prodavac zadržava pravo da prije ili nakon održane javne prodaje odustane od prodaje bez ikakvih obaveza naknade štete/troškova potencijalnim kupcima i bez obaveze davanja bilo kakvog obrazloženja. Uplatnicu sa naznakom i brojem imovine za čiju kupnju učestvuje na javnoj prodaji, ponudjač treba dostaviti najkasnije prije početka javnog nadmetanja. Ostali detalji prodaje su odredjeni Pravilima za učešće na licitaciji, sa kojima ce ponudjaci biti upoznati neposredno pred pocetak nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati (uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor može se izvršiti uvid u procjene sudskih vještaka –  detaljnu dokumentaciju koja se odnosi na građevinske objekte i zemljište koje se prodaje i uvid u stanje pokretne imovine koja se prodaje) i mogu se dobiti sve informacije na telefon  063-281-081 i slanjem upita na e-mail adzaferbegovic@yahoo.de

Stečajni upravnik