Na državnom nivou je donesena odluka o produženju zabrane izvoza peleta koja je trebalo da istekne 24. septembra. Osim peleta, sada je ponovo zabranjen i izvoz drvnih briketa.

Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici danas donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, odnosno odluka je dopunjena i produžena do 31. oktobra 2022. godine s obzirom na to da je prethodna ubrzo isticala.

Također zabrana izvoza drvnih briketa je prvobitno bila zabranjena, no to je kasnije dopušteno posebnom odlukom, a nova današnja odluka ponovo obuhvata i ovu vrstu drvnih sortimenata.

Odluka je donesena u skladu sa inicijativama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja, koji se prvenstveno ogledaju u enormnom rastu cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta.

Zabranom izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta razvrstanih u 13 tarifnih oznaka, uključujući i drvene brikete, žele se osigurati neophodne količine za prerađivačku industriju, otkloniti prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u BiH i spriječiti kritične nestašice ogrijevnog drveta za stanovništvo i privredu te javne ustanove u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, prouzrokovane krizom na svjetskom tržištu energenata.
Po isteku roka primjene ove odluke, Vijeće ministara BiH će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Vijeće ministara BiH može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima entiteta. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe ranije donesene odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta sa 67. vanredne sjednice, kao i njena izmjena sa 54. redovne sjednice Vijeća ministara BiH koja se odnosi na drvne brikete.

(klix.ba)