U četvrtak 20. jula 2017. godine 12. sjednica GV Bihać

Biscani.net

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za 20. juli 2017. godine zakazao je 12. sjednicu GV Bihać. Dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije, rekonstukcije i izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Mali Lug 1“. Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Kostela“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja raspleta niskonaponske mreže „Gata 4“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ozimice II
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ozimice II“

3. Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

4. Prijedlog Odluke o porezu na promet nekretnina

5. Prijedlog Odluke o ustupanju specijalnog vozila Magirus DL30H na privremeno korištenje JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

6.a) Sporazum o saradnji na sprovođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II – Podprojekat Grad Bihać
b) Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“
c) Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja

7. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023, za 2016. godinu

8. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Rodić Slavka za reviziju – povrat prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Gradske izborne komisije

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova NO JP „Aerodrom“ d.o.o. Bihać

11. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stanju komunalne oblasti sa aspekta inspekcijskog nadzora za 2015 i 2016. godinu.

12. Informacija za MEG projekat sa preporukama za Grad Bihać.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...