U gradskoj vijećnici sa početkom u 10:00 sati počela je 23. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Usvojenim dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Ripač 7“ Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje podzemnog kablovskog 20(10) kV dalekovoda, dionica TS „Križ 3“ TS „Žegar škola“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda
BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju
nekretnina u svrhu izgradnje sportskog terena sa pratećim sadržajima u MZ Vrsta u korist Grada Bihaća,
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje dijela pristupne telekomunikacione mreže Ceravci I, kablovski pravac 1 u korist BH Telecom d.d. Sarajevo, Izvršna direkcija za investicije, Služba za realizaciju investicija Bihać,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju „Trogodišnjeg Plana implementacije strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za period 2022.-2024. godine i Godišnjeg Plana implementacije za 2022. godinu.“,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju „Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca i napuštenih i izgubljenih pasa,
6. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01. -31.12.2021. godine
b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za period 01.01.-31.12.2021. godine
7. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika u 2021. godini
8. Trogodišnji plan poslovanja 2021.-2023.god. JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
9. Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o Bihać za period 2022. 2024. godina
10. Pravilnik o radu JU „Stanouprava“ Bihać
11. Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na području Grada Bihaća,
12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana uslugama Grada Bihaća za 2021. godinu,
13. a) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JP „RTV Bihać“ d.o.o Bihać,
b) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o prestanku članstva opozivom predstavnikam Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju članova predstavnika Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva člana predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać i imenovanju člana Predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać,
d) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP„Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać
f) Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o. Bihać
g) Prijedlog Riješenja o prestanku članstva predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać