Danas je održana sjednica Senata Univerziteta, na kojoj je najviše pažnje posvećeno pregledu stanja Univerziteta sa aspekta studentske populacije, sa prijedlogom mjera reorganizacije studijskih programa, u cilju smanjenja broja odsjeka, ali i troškova nastave.

Naime, Univerzitet vanjskim saradnicima za posljednja tri semestra već duguje 1,5 miliona maraka.

Stručni tim je u proteklih nekoliko mjeseci iz različitih uglova sagledavao pitanje pada broja upisanih studenata, tražeći odgovor zbog čega se to događa. Mišljenja su da je situacija slična u cijeloj BiH, jer je na nivou zemlje broj upisanih studenata u prosjeku manji za oko 30 posto, prije svega zbog pada nataliteta i smanjenja broja osnovaca, te velikog broja migracija cijelih porodica.

Donesena su tri obavezujuća zaključka za sve fakultete.

„Zadaća dekana i fakultetskih vijeća, gdje je to moguće, bit će da objedine dva ili više studijskih odsjeka na prve dvije godine kao zajedničke predmete, kako bi smanjili obim nastave, a u trećoj, odnosno četvrtoj godini studija dođe do grananja na različite smjerove. To je jedna ozbiljna mjera koja može da smanji troškove nastave“, kaže prof.dr. Fadil Islamović, predsjednik Senata.

Cilj je smanjti broj odsjeka sa 27 na podnošljivih 20 do 21 na prvom ciklusu studija, dodao je Islamović.

Drugi zaključak, po njegovim riječima, je da se da primat angažovanju domaćih zaposlenika, kako bi broj ugovora s vanjskim saradnicima reducirali na podnošljivu mjeru, a treći da inovirajući nastavne planove i programe sa tržištem rada, ponude nove studijske odsjeke. Krajnji rok da fakulteti dostave konačne stavove, odnosno odluke fakultetskih vijeća je 15. mart kako bi Senat mogao da ih razmatra i pripremi upis za slijedeću godinu.

„Moram naglasiti da u ovom trenutku naš Univerzitet sa nekoliko stotina vanjskih saradnika, u zadnjih nekoliko godina je nagomilao dug prema njima na iznos veći od milion i 500.000 maraka“, kaže prof.dr. Islamović.

Dug je, kako kaže, nastao je u zadnja tri semestra, zbog neostvarivanja vlastitih prihoda i smanjivanja planiranih sredstava u budžetu rebalansom, jer se saradnici planiraju na početku godine.

Članovi Senata danas su razmatrali i medijske istupe sada već penzionisanog profesora Pravnog fakulteta Nedžada Bašića, koji su ocijenjeni neargumentiranim, neutemeljenim i neistinitim. Pozadina svega je, kako tvrdi Islamović, je to što je on kao rektor pokrenuo postupak revizije dosjea svih zaposlenika, te je komisija ustanovila da u Bašićevom dosjeu, dok je još bio u radnom odnosu, a počeo je raditi 1999. godine, nema nijedne diplome o završenom fakultetu, magisteriju, odnosno doktoratu, a niti ovjerenih fotokopija tih dokumenata.

„Mi smo dakle utvrdili da u dosjeu gospodina Bašića nema diploma, samo neke potvrde i to fotokopije, koje služe privremeno na nekoliko mjeseci dok se na fakultetu ne organizira promocija diploma. Čovjek je čitav radni vijek imao potvrdu da je završio fakultet neki u Beogradu 1977. godine. Diplomu nikada nije dostavio, što je nedopustivo i nezakonito“, kaže prof.dr. Islamović.

Dodaje da mu je izdao rješenje da u roku od 30 dana donese u svoj dosije dokumentaciju, međutim Bašić diplome, niti ovjerene fotokopije, nije donio.

Rektor Islamović dodaje da je, uz to, Bašić, skrivajući radni staž, pokušao produžiti svoj radni vijek, jer su u dosjeu nedostajale i potvrde od ranijih poslodavaca. Ipak, nakon što je dostavio ispis iz PIO  kojim je ustanovljeno da ima 34 godine radnog staža i 65 starosti,  penzionisan je 29. novembra prošle godine, rješenjem koje je postalo pravosnažno mjesec dana kasnije.

Islamović ističe da će o ovom slučaju reagirati policija i tužilaštvo.