Danas je u Gradskoj upravi Grada Bihaća potpisan je Ugovor o nabavci, ugradnji i stavljanju u funkciju prvih podzemnih kontejnera za odvojeno odlaganje otpada u gradu Bihaću.

Ugovor je potpisan između Grada Bihaća, JKP Komrad d.o.o. Bihać i Društva za postupanje sa ambalažnim otpadom EKOPAK d.o.o. Sarajevo, te predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje koja je započela još 2013. godine kada je zaključen prvi ugovor o uspostavi i razvoju primarne selekcije ambalažnog otpada iz čvrstog komunalnog otpada u Općini Bihać.
Cilj zajedničkog projekta za koji je danas potpisan Ugovor je smanjenje broja postojećih otvorenih, nadzemnih kontejnera u užem jezgru grada, kao i omogućavanje selektivnog odlaganja otpada u posudama koje su namijenjene za razdvajanje papira, plastične ambalaže, stakla i ostalog kućnog otpada.

Vrijednost ugovora je nešto manja od 80.000 KM a odnosi se na nabavku podzemnih kontejnera što će u iznosu od 58.600 KM financirati Ekopak, a za razliku sredstava potrebnu za zemljane radove i ugradnju istih obavezali su se Grad Bihać i JKP Komrad d.o.o. Bihać.

Realizacija projekta trebala bi se okončati u naredna dva mjeseca, po izvršenoj nabavci i pribavljanju potrebne dokumentacije vezano za ugradnju.

U ime Grada Bihaća Ugovor je potpisao gradonačelnik Šuhret Fazlić, a ispred Ekopak-a direktorica Amela Hrbat, te JKP Komrad do.o.o. Bihać direktor Mehura Selimović. Sastanku je prisustvovao i jedan od osnivača Ekopaka, direktor Bihaćke pivovare Edin Ibrahimpašić, kao i predstavnici resorne Službe za komunalne djelatnosti Grada Bihaća. Bila je to prilika da se još jednom istakne da će Grad Bihać, u saradnji sa svojim komunalnim preduzećem, nastaviti aktivnosti čija je svrha uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom.