Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas u Bihaću utvrdila je amandman na prijedlog Zakona o dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je upućen u skupštinsku proceduru na sjednici održanoj 8. februara.

– Nakon održane sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj je utvrđen prijedlog Zakona Zakona o dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći ovo Ministarstvo zaprimilo inicijativu od Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine”, podržanu i od UNHCR-a. U predmetnoj inicijativi se navodi da niti jedan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći na snazi u BiH kao korisničku kategoriju ne prepoznaje strance koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, osobe u riziku od apatridije, osobe koje nemaju dokaz da su apatridi, kao posebno ranjive kategorije stanovništva, te ovo Ministarstvo smatra da bi isto trebalo biti propisano predmetnim Zakonom kako bi se tim kategorijama osoba omogućilo pravo na besplatnu pravnu pomoć, obrazložio je Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave.

Iz resora Ministarstva pravosuđa i uprave, sa današnje sjednice, Skupštini na razmatranje upućen je i Prijedlog Zakona o dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, obrađivača Ministarstva pravosuđa i uprave, radi usaglašavanja teksta istog sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko- sanskog kantona usvojla je kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu za period 01.10. 2023. – 31.12. 2023.godine koji je dostavio Upravni odbor JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu.