Na 47. sjednici na prijedlog ministra za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Almira Tutića, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Uredbu o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za izgradnju spomen obilježja iz perioda odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992-1995.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2024.godinu, planirana su sredstva za realizaciju ove Uredbe i to: kapitalni grantovi drugi nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 534.000 KM i kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu od 280.000 KM. Pravo na dodjelu sredstava imaju: gradovi/općine, vjerske zajednice organizacije/udruženja/savezi i ostala pravna lica koja provode realizaciju projekata izgradnje spomen obilježja i uređenja lokaliteta spomen obilježja sa područja Unsko-sanskog kantona a sredstva se mogu odobriti i za dogradnju, nadogradnju, sanaciju, rekonstrukciju i uređenje lokaliteta izgrađenog spomen obilježja na području Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade USK, na današnjoj sjednici, donijeli su Odluku o kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu na razdjelu Ministarstva privrede za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima za oblast turizma.

– Ovom odlukom utvrđeni su kriteriji i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Ministarstva privrede za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima u oblasti turizma, a s ciljem pružanja podrške gradovima/općinama na području Unsko- sanskog kantona koje provode infrastrukturne projekte koji će doprinijeti razvoju turizma. Sredstva za implementaciju ove Odluke utvrđena su u iznosu 600.000 KM, obrazložio je ministar privrede Armin Kardašević.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o rasporedu sredstava utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu, i to za iznos od 133.000 KM koji je namijenjen za rekonstrukciju i pribavljanje dokumentacije za izgradnju školskih objekata. Iznos će biti raspoređen na: JU OŠ „Gata Ilidža-Vrsta” Bihać, JU OŠ „Kulen Vakuf Orašac” Bihać, JU OŠ „Brekovica” Bihać i JU II Srednja škola Cazin.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike odobrena je finansijska podrška Vlade USK Udruženju “Žene sa Une” u sufinansiranju rada Sigurne kuće. Grant u iznosu od 50 000 KM namijenjen je sufinansiraju troškova smještaja žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću koju vodi ovo udruženje.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je i donijela je i odluku o grantu za Centar “Duga” Kulen Vakuf iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 50.000 KM, za sufinansiranje troškova smještaja djece bez roditeljskog staranja.

Na prijedlog ministrice zdravstva, rada i socijalne politike Zemine Kadirić Vlada USK dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Socijalno pedagoška životna zajednica, Bihać o visini naknade za izdržavanje djece smještene u socijalno- pedagoškim porodičnim zajednicama.

– Posljednja Odluka o visini naknade odgajateljima- hraniteljima djece smještene u JU Socijalno pedagoška životna zajednica, Bihać donesena je 2023. godine, a iznos naknade utvrđen je tada u visini od 350 KM odnosno 390 KM. Kako su od tada troškovi života porasli, javila se potreba za povećanjem naknade za izdržavanje djece smještene u socijalno- pedagoškim porodičnim zajednicama te će iznos naknada hraniteljima biti povećan na 400 KM, odnosno 450 KM za djecu sa poteškoćama u razvoju, kazala je ministrica Kadirić.