Vlada USK održala je svoju 117. sjednicu. Najviše se raspravaljalo o smjernicama ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2017-2019.godina, koje je sačinilo Ministarstvo finansija. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje građevinskog zemljišta u svrhu istraživanja i izgradnju vjetroelektrana snage do 5 MW ( megavata), na području Grada Bihaća, vraćen je na doradu, te će o njemu Vlada raspravaljati na narednoj sjednici.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2017-2019.godina, prema riječima premijera Saračevića je orijentir funkcioniranja najviše izvršne vlasti u kantonu za naredni period. Vlada je konstatovala da 109 budžetskih korisnika i dalje ispoljavaju određenu financijsku nedisciplinu u trošenju. Premijer je kazao da se troši puno više nego što se ostvaruje prihoda i zbog toga je Ministarstvo finansija sačinilo određene smjernice kako se ponašati u narednom periodu.

Povratna informacija o panu trošenju budžetskih sredstava, koju je Vlada dobila od budžetskih korisnika, nije ohrabrujuća. Po različitim osnovama ukupna suma troškova povećana je za oko 12-15 miliona KM.

Vlada će troškove svesti u realne i objektivne okvire i već u ovoj godini će se znati kako i na koji način će se trošiti u periodu 2017-2019.godina, kaže Saračević.

Na doradu, zbog loše pripremljenih materijala, vraćen je prijedlog odluke o dodjeli koncesije za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, projektovanje, građenje, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje vjertoelektrana, instalirane pojedinačne snage do 5 MW na području Grada Bihaća, na parcelama katastarske općine Teočak.

O ovom prijedlogu odluke Vlada će raspravljati na narednoj sjednici.