Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas, u Bihaću razmatrala je i prihvatila Izvještaj o radu Ureda za borbu protiv korupcije i Informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, obrađivača Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona.

Ured za borbu protiv korupcije je uspostavljen u formalno pravnom i tehničkom smislu ali još uvijek nije kapacitiran.

Adela Tabaković, sekretar Ureda naglašava da su stvoreni svi preduslovi za unošenje podataka u Registar imovine, međutim Ured se prvo mora kapacitirati, odnosno zaposliti osoblje koja će raditi na provođenju Zakona.

Kako je odredbama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu propisano prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti, mandata ili razrješenja, nosilac javne funkcije odnosno rukovodeći državni službenik i druga lica su ubuduće obavezana da podnesu prijavu imovine najkasnije 30 dana nakon završetka javne funkcije po bilo kom osnovu, postavljenja na drugo radno mjesto ili prestanka radnog odnosa, uz izjavu da nisu pokrenute nikakve aktivnosti sticanja imovine po bilo kojem osnovu.

Vlada USK, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na tekst Izjave o nepokretanju aktivnosti sticanja imovine po završetku javne funkcije, mandata po bilo kojem osnovu, odnosno postavljenja na drugo radno mjesto ili prestanka radnog odnosa, a koju će nosioci javnih funkcija biti obavezni podnijeti Uredu za borbu protiv korupcije.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona, na današnjoj sjednici, donijela je odluke o usvajanju programa utroška sredstava grantova za: civilne žrtve rata iz Budžeta za 2024. godinu; za smještaj u ustanove socijalne zaštite; isplate naknada za hraniteljstvo; za naknade stalne novčane pomoći za osobe u stanju socijalne potrebe; za isplatu naknada za čekanje na zaposlenje te naknada za pomoć i njegu druge osobe .

Usvojen je i program za isplatu sredstava za novčane naknade porodiljama koje su u radnom odnosu i porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Novčane naknade porodiljama na području USK, su u ovoj godini, povećane na iznos od 500 KM te je Vlada USK, u Budžetu za 2024. godinu za ovaj program pomoći planirala iznos od 8,4 miliona KM.

Na 34. sjednici Vlade USK usvojen je zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodnih nesreča na području Unsko-sanskog kantona u 2023. godini, Kantonalne komisije za procjenu šteta te je data saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava namijenjenih za potrebe vatrogastva u toku 2024. godine na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite.