Vlada Unsko – sanskog kantona održala je danas sjednicu u Bosanskom Petrovcu. Dobrodošlicu premijeru Mustafi Ružniću i članovima Vlade Kantona poželio je Mahmut Jukic, načelnik općine Bosanski Petrovac a uspješan rad poželio je i predsjedavajući Skupštine USK Jasmin Musić.

Na 60. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-30.09.2023. godine, Periodični izvještaj za period 01.01.-30.09.2023. godine Budžeta USK te Izvještaj o korištenju tekuće rezerve budžeta za period 01.01.-30.09.2023. godine.

U periodu januar – septembar, pored redovnih, izmirene su i obaveze iz prethodnih godina (2013-2022. godina) u iznosu od 14.193.672,57 KM (obaveze prema dobavljačima, subvencije, tekući grantovi, grantovi pojedincima, kapitalni transferi i ostali izdaci) kao i obaveze po kreditima koji su dospjeli na naplatu u izvještajnom periodu u iznosu od 3.185.818,73 KM. Ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog perioda iznosi 11.432.020 KM, navodi se u dokumentima Ministarstva finansija Vlade USK.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Odluku o kriterijima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu- kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima.

– Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji i način raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu Unsko- sanskog kantona za 2023. godinu iznosu od 3.000.000 KM a dodijelit će se gradovima i općinama za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave, obrazložio je premijer Mustafa Ružnić.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko -sanskog kantona donijela je Odluku kojom se utvrđuje pravo na zdravstveno osiguranje osoba, sa mjestom prebivališta u Unsko-sanskom kantonu, koje nisu osigurane po drugom osnovu u zemlji ili inostranstvu, kao i ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu i koje se smatraju socijalno ugroženim osobama. Osobe koje su žrtve nasilja u porodici, saglasno propisima o zaštiti od nasilja u porodici i propisima o zaštiti prava pacijenata ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu koja uključuje zbrinjavanje i liječenje posljedica nasilja na fizičko, mentalno i reproduktivno zdravlje.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike donesene su i odluke kojima se povećavaju grantovi za civilne žrtve rata, naknade porodiljama i smještaj u ustanove socijalne zaštite te o dodjeli kapitalnog granta za zdravstvo Gradu Bihaću, namijenjenog za sufinansiranje izgradnje novog objekta Doma zdravlja Bihać, u iznosu od 1.000.000 KM, a za ZU Dom zdravlja, Bihać odobren je grant za nabavku ultrazvučnog aparata.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojeni su programi raspodjele sredstava granta za kulturu, granta za obnovu kulturnog naslijeđa, granta za obnovu objekata kantonalnih ustanova kulture i granta za vjeru.

Vlada Kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida o Inicijativi skupštinskog zastupnika Azhara Sejarića za uspostavljanje interaktivne platforme pod nazivom „Heroji Unsko-sanskog kantona”

– Ministarstvo u potpunosti podržava predloženu inicijativu u cilju promovisanja vrijednosti značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno -oslobodilačkog rata 1992-1995. i podržavamo sve inicijative kojima grade kulturu sjećanja. Ministarstvo već provodi i aktivnosti izrade aplikacije kojom će izvršiti mapiranje svih spomen obilježja iz perioda odbrambeno -oslobodilačkog rata, na području USK, kazao je Esad Bašagić, ministar za pitanja boraca i RVI.