Odlukom skupštine i odbora povjerioca donesene dana 17. 06. 2016. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika ”Krajinaputevi” dd Bihać objavljuje oglas o prvoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika u ekonomskim cjelinama.

Prodaja imovine će se održati 15. 07. 2016. godine (petak), s početkom u 11 sati u Bihaću. ul- Bedem 1 (upravna zgrada).

Predmet prdaje podijeljen je u tri lota:

LOT 1 – početna cijena 1.100.000KM: Poslovni objekt (upravna zgrada), veličine 24,4 x 13,85 metara izgrađena 1888. godine koja posjeduje tri levela. Osim zgrade predmet prodaje ovoga lota su i površine oko zgrade od 875 kvadratnih metara.
LOT 2 – početna cijena 685.000KM: Neplodna zemljišta u Vedrom polju (majden pjeska) ”Agićka” površine 4281 kvadratnih metarai ”Velika njiva” površine 6850 kvadratnih metara.
LOT 3 – početna cijena 815,000KM: Poslovni objekti ”Benzinska pumpa” veličine 6 x4 metra izgrađen 1984. godine, ”Novo skladište” veličine 72,0 x 15,0 metara igrađen 2007. godine i ”Zgrada za radnike” veličine 18,5 x 7,3 metra izgrađena1984. godine, kao i ”Ekonomsko dvorište” površine 8611 kvadratnih metara. Predmet prodaje ovoga lota nalazi se u Vedrom polju.

Uslovi i način prodaje imovine:

Imovina će se prodavati kombinovanom metodom – pisanim ponudama i usmenim nadmetanjem.
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica čije pisane ponude do 15. 07. 2016. godine do 10:30 sati budu fizički dostavljene na adresu, Krajinaputevi dd Bihać u stečaju, ulica Bedem 1, 77000 Bihać, BiH, i to u zatvorenoj koverti koja će biti potpisana od strane ponuđača i uplate depozit u iznosu od 10.000,00KM za svaki Lot pojedinačno. Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3385002275440954 otvoren kod UniCredit bank dd, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju Lot (broj lota). Pisana ponuda treba sadržavati naziv ponuđača, oznaku Lota, ponuđenu cijenu te prilog treći primjerak uplatnice o uplati depozita za zainteresirani Lot. Cijena pisane ponude ne može biti niža od navedene početne vrijednosti Lota na oglasu.
Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje u prostorijama Druđtva od strane komisije koja će biti imenovana na dan prodaje.
Minimalni iznos podizanja cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1% od početne cijene Lota iz oglasa. Maksimalni iznos podizanja cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvrđene početne cijene Lota iz oglasa.
Prvoplasirani kupac dužan je platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana održane prodaje, tj. najkasnije do 15. 08. 2016. godine (umanjenu za dati depozit), te će se isti nakon toga uvesti u posjed temljem rješenja suda o dosudi i protoka roka za žalbu.
Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat ukupno uplaćenog depozita, a prodaje će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lota će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac je dužan najkasnije u roku od 15 danaod dana dostavljana obavijesti od strane stečajnog upravnika uplatiti kupoprodajnu cijenu, u protivnom isti također gube potpuni iznos uplaćenog depozita.
Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se položeno osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.
Imovina se prodaje u zatečenom stanju po načelu ”Viđeno kupljeno” i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije održavanja prodaje izvrši uvid u javne knjige kod Općinskog suda u Bihaću i to o svom trošku.
Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodaju i uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porezi, takse, geometri i ostalo).
Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dna na broj telefona 061/181-788.

Unovčavanjem ovih nekretnina povjerioci bi bili skoro u potpunosti namireni, što je rijedak slučaj u stečajnim postupcima.