U cilju pregleda realizacije poduzetih aktivnosti Uprave za mjesec juni 2019. godine daju se slijedeći podaci:

– Izvršeno je 900 inspekcijskih nadzora, odnosno sačinjeno je 900 zapisnika; od kojeg broja je 591 uredno, odnosno 227 neurednih;
– Izvršeno je 237 veterinarsko-sanitarnih pregleda;
– Utvrđeno je 159 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 159 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 197.300,00 KM; pored izdatih prekršajnih naloga podneseno je i 10 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka;
– Izdano je 105 rješenje za otklanjanje nedostataka;
– Zatečeno je 9 radnika nez regulisanog radno-pravnog statusa u skladu sa Zakonom.

Sprovodeći Zaključak Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-545/2019 od 10. 06. 2019. godine, ističe se da su u mjesecu junu 2019. godini izvršene kontrole pružanja usluga smještaja stranim licima-migrantima i kontrole primjene preventivnim DDD mjera (kod subjekata nadzora koji posjeduju rješenja za rad u vezi sa zaključkom Gradskom vijeća i Gradonačelnika Grada Bihaća) na području Grada Bihaća kojom prilikom je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

1) Pružanje usluga smještaja stranim licima migrantima

– evidentirano 640 lica na području Grada Bihaća kod subjekata koji pružaju usluge smještaja,
– 20 subjekata nadzora koji posjeduju rješenje nadležnog organa obavlja djelatnost suprotno izdanom rješenju nadležnog organa (smještaj osoba preko broja koji je utvrđen rješenjem nadležnog organa). Uprava je uputila zahtjev nadležnoj službi Grada Bihaća da se u skladu da Zakonom ukinu rješenja za rad navedenim subjektima kojim radnjama je očigledno povrijeđen materijalni zakon na osnovu kojeg je i nadležni organ izdao rješenje za rad,
– Izdano je prekršajnih naloga u iznosu od 46.000,00 KM,
– Izvršeno je zatvaranje poslovnih prostorija – pečaćenje kod ukupno 12 subjekata nadzora.

2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa iz sanitarne oblasti (DDD mjere kod subjekata nadzora koji posjeduju rješenja za rad)
– Utvrđeno je da 12 subjekata nadzora ne primjenjuju obavezne preventivne mjere, odnosno subjekti nadzora nisu izvršili obavezne preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije putem neke ovlaštene ustanove kao opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. novine F BiH“, broj: 29/05).
– Izdano je ukupno 12 prekršajnih naloga u iznosu od 24.000,00 KM.

(Kantonalna uprava za inspekcijske poslove)