Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/13), i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/20 i 19/20), a na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2292/2020 od 20.10.2020. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje:

Opći kriteriji koji se primjenjuju na sve korisnike predviđenih sredstava su slijedeći:

a) da se projekt implementira na području Unsko-sanskog kantona i u interesu mladih Unsko –sanskog kantona, te da doprinosi stvaranju pozitivnog imidža Kantona,

b)  da projekti imaju za cilj poboljšanje života mladih, promovisanje volonterizma i timskog rada,

c)  da su originalni, zanimljivi i korisni projekti koji podstiču mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive,

d)  da su projekti koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu,

e)  da potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova,

f)  da su projekti koji se odnose na kreativno izražavanje (književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija, film i sl.),

g)  da su projekti u oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih,

h)  da su projekti od uticaja na prevenciju ovisnosti i promociju zdravog života, sporta i slično

Posebni kriteriji za programe i projekte mladih su:

a)  Projekat koji afirmiše aktivnosti na organizacionom jačanju asocijacija i organizacija usmjernih na zadovaljavanje društveno korisnih potreba mladih starosne dobi od 15 do 30 godina,

b)  Da projekt podržava strateške ciljeve Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u oblasti problematike mladih,

c)  Kvaliteta kandidiranih projekata, dugogodišnji kontinuitet i značaj za širu društvenu zajednicu,

d)  Programi koji afirmišu stvaralaštvo i učešće mladih na kongresima mladih, smotrama i takmičenjima u oblasti kulture, sporta i tehničke kulture,

e)  Edukacijski programi koji pospješuju aktivnosti, razvijanje organizacijskih sposobnosti i učešće mladih u javnom životu, te uključivanje u društvene procese mladih iz kategorija marginaliziranih grupa (pr. osobe za invaliditetom, nacionalne manjine, socijalno ugrožene grupe i slično),

f)  Da projekat doprinosi upoznavanju mladih o štetnim posljedicama društveno neprihvatljivih oblika ponašanja i da rezultira konkretnim mjerama i aktivnostima koje omogućavaju sprječavanje pojave društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,

g)  Dosadašnji uspjesi na domaćem i međunarodnom planu,

h)  Podrška programima i projektima, koji imaju potporu lokalne zajednice i osigurano sufinansiranje.

i)  Programi i projekti asocijacija i udruženja koja u svojim upravljačkim strukturama imaju 2/3 mladih ( čl. 4. Zakona o mladima FBiH ),

j)  Programi i projekti medijske promocije tema i aktivnosti od značaja za mlade,

k)  Programi i projekti asocijacija i udruženja kantonalnog nivoa.

Preuzmi dokument: