U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, dana 25.01.2021. godine potpisan je Sporazum o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH („Službene novine FBiH broj 6/20). Potpisivanju Sporazuma su pristupili: Samir Kurtović, ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika; Edin Forto, Premjer kantona Sarajevo; Nataša Danojlić, Ministrica za pravosuđe Bosansko-podrinskog kantona Goražde; Asim Dizdrarević, Ministar pravosuđa i uprave za Vladu Unsko-sanskog kantona; Zoran Marković, Ministar pravosuđa i uprave za Vladu Srednjobosanskog kantona; Suad Balić, Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za Vladu Hercegovačko-neretvanske županije/kantona; Đuro Topić, Predsjednik Vlade Županije Posavske, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na produženje Kolektivnog ugovora.

Zahvaljujući važećem Kolektivnom ugovoru, koji je postignut nakon dugotrajnih pregovora, a na obostrano zadovoljstvo svih socijalnih partnera, važno je istaći da se isti poštovao za vrijeme trajanja i da nije bilo nikakvih novih utuženja, a što daje dodatnu pravnu sigurnost državnim službenicima i namještenicima sa jedne strane i pravnu sigurnost i stabilnost budžeta Federacije, kantona, gradova i općina, kao poslodavcima sa druge strane.