Foto: Almir Kurtović

Davor Župa, predsjedavajući GV Bihaća, zakazao je za utorak, 22. oktobra 2019. godine, 41. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici sa početkom u 09:00 sati, a dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina ) i Grad Al Khora (Katar);

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac-Ćelije- Štrbački Buk;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnih kablovskih dalekovoda KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Križ 2. dio KB 10(20) kV dionica TS RP Bolnica – TS Harmani 3, dio KB 10(20) kV dionica TS Križ 2. – TS Luke 1;

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela srednjenaponskog voda DV 10 (20) kV dionica C006- 3416 (Mali Lug ) i transformatorske stanice TS 10 (20)/ 0,4 kV „Mali Lug 4 “ u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistirbucija“ Bihać;

3. Nacrt Odluke o predaji na upravljanje mezarja/groblja na području grada Bihać;

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01–31.03.2019.godine;

b) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01–30.06.2019.godine;

c) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01-30.06.2019. godine;

5. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu;

6. Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „poplave“ u mjesecu maju 2019. godine na području grada Bihaća;

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać;

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za period 2019 – 2021. godina;

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitaka u poslovanju za period 2004-2016. godine na teret osnovnog kapitala;

10. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata predsjedniku Mjesne zajednice Vrsta, o imenovanju predsjednika Mjesne zajednice Vrsta i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Vrsta;

11. Informacija o stanju u poljoprivredi na području Grada Bihaća sa smjernicama za daljnji razvoj;

12. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća, sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje;

13. Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2017. godinu.