Bivša uprava Šumskog privrednog društva (ŠPD) “Unsko-sanske šume” u periodu od oktobra prošle do marta ove godine zaposlila je 29 radnika na neodređeno i pet na određeno radno vrijeme bez raspisanog javnog oglasa.

Ovo je u svojoj kontroli konstatirala Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona.

“Radni odnos je zasnovan suprotno zaključcima Vlade USK-a od 19.oktobra i 7. decembra 2018.godine, a prijem radni vršen je na osnovu Zaključka koji donosi Uprava Društva u sastavu Mensud Tuzlak, Mensud Šahinović, Alma Jusić Demirović kao članovi Uprave i predsjednik Uprave Društva Haris Mešić”, piše u Informaciji o izvršenoj inspekcijskoj kontroli iz oblasti radnih odnosa u ŠPD “Unsko- sanske šume” .

Prijem pomenuta 34 radnika izvršen je i protivno Pravilniku o radu u kome u članu 13. stoji da je nakon konsultacija sa rukovodiocem organizacione jedinice Uprava Društva dužna raspisati javni oglas i prijaviti Službi za zapošljavanje USK.

Kantonalna inspekcija je konstatirala da je Uprava Društva iskoristila pravni vakum prilikom izmjena i dopuna Zakona o radu Federacije BiH koji je stupio na snagu 17. novembra, a objavljen je u Službenim novinama FBiH 9.novembra, jer je upravo tog dana Uprava Društva primila u radni odnos na neodređeno vrijeme najveći broj novih radnika.