n

Na prijedlog Adnana Habibije, ministra unutrašnjih poslova Vlada Unsko- sanskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila je Prijedlog Zakona o slobodi mirnog okupljanja i Prijedlog Zakona o javnim priredbama te ih uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.

nn

Izradi Prijedloga Zakona o slobodi mirnog okupljanja prethodile su sveobuhvatne konsultacije sa ekspertima iz date oblasti kako bi se u konačnici kreirala najkvalitetnija zakonska rješnja u ovoj oblasti, a s druge strane ostvarila potreba osiguranja podsticajnog okruženja za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja slobodi okupljanja što je i obaveza Unsko-sanskog kantona u ispunjenju 14 prioriteta koji su utvrdeni u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo Evropskoj uniji.

nn

– Ovim Zakonom se uređuje, omogućava i štiti sloboda mirnog okupljanja na području Unsko – sanskog kantona i uvodi jasna razlika izmedu slobode mirnog okupljanja, koja čini predmet ovog Zakona i javnih okupljanja na komercijalnoj osnovi te uvode novi pojmovi kojima se proširuje i omogućavaju različite vrste okupljanja, a koje do sada nisu bile omogućene. Tako se uvodi i pojam spontano mirno okupljanje kao okupljanje lica na području Kantona kao neposredan odgovor na određeni događaj u društvu. Ovakva vrsta okupljanja prema ranijem propisu nije bila omogućena, te je bila i kažnjiva. Potreba da se u zakonu prepozna spontano okupljanje opravdana je činjenicom da takva okupljanja treba smatrati očekivanim obilježjem zdrave demokratije i sukladno smjernicama OSCE-a i Vijeća Evrope o mirnom okupljanju iz 2019. godine vlast treba da poduzme sve razumne i odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da spontana i nenajavljena okupljanja budu omogućena i zaštićena na isti način kao okupljanja koja su unaprijed planirana.

nn

nn

Prijedlog Zakona o javnim priredbama Unsko – sanskog kantona uređuje način organiziranja javne priredbe i drugog oblika okupljanja na području Unsko- sanskog kantona koje se ne smatra mirnim okupljanjem nego okupljanje kojem je svrha ostvarivanje privrednih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa , obrazložio je ministar Habibija.

nn

Premijer Nijaz Hušić i članovi Vlade Unsko- sanskog kantona razmotrili su i ocijenili opravdanom Inicijativu za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona podnesenu od
nzastupnice u Skupštini USK Fatke Kulenović. Inicijativa se odnosi na izmjenu visine naknade volonterima visoke, više i srednje stručne spreme, utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti a traži se izjednačavanje prava volontera ili da umjesto sadašnjih 35% imaju naknadu od najmanje 60% osnovne plaće tog radnog mjesta.

nn

– Imajući u vidu, a kako je i sama zastupnica, podnosilac Inicijative navela, da se nalazimo u situaciji kada nam stanovništvo odlazi, a prvenstveno mladi i obrazovan kadar, smatramo da je Inicijativa opravdana te predlažemo, da se inicijativa prihvati u i ugradi u Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona, kazao je premijer Hušić.

nn

Na prijedlog Denisa Osmankića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a po zahtjevu Univerziteta u Bihaću, Vlada Kantona donijela je Odluku o odobravanju izvođenja nastave na studijskim linijama na I (prvoj godini II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2023/2024. godinu na Univerzitetu u Bihaću, za studijske linije na kojima je upisan manji broj studenata u odnosu na minimalni broj iz Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području USK i to na organizacionim jedinicama: Islamski pedagoški fakultet, odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb i Biotehnički fakultet, studijski program Održivi sistemi proizvodnje hrane.
nVlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je Izjašnjenje Kantonalne uprave civilne zaštite na prigovor Komisije za procjenu šteta Grada Cazina, kojim je prigovor ocijenjen neosnovanim.