Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića danas je održana vanredna sjednica Gradskog vijeća Bihać na temu migrantske krize. Vijećnici su tokom višesatne rasprave iznijeli svoje viđenje aktuelne migrantske krize, te određene prijedloge koji bi trebali, prije svega, poboljšati sigurnosnu situaciju u Bihaću. Nakon opsežne rasprave, ali i izlaganja predstavnika Policijske uprave Bihać, Zavoda za javno zdravstvo USK-a i IOM-a, vijećnici su jednoglasno usvojili slijedeće zaključke:

 1. Kolegij Gradskog vijeća će pored redovnog zasjedanja, minimalno jednom mjesečno zasjedati posebno na temu migrantske krize.
 2. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća traže da se Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Vlada RS hitno uključe u rješavanje migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu, da u potpunosti zatvore istočnu granica BiH i zabrane transport migranata i izbjeglica kroz BiH prema Unsko-sanskom kantonu, posebno putem željezničkog saobraćaja.
 3. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća od Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti BiH zahtijevaju hitno donošenje Strategije upravljanja migrantskom rutom kroz BiH kako bi se teret ravnomjerno rasporedio unutar BiH i smanjio dirketan pritisak na Bihać, te kojom bi se propisale procedure o transportu migranata i izbjeglica koji iznad raspoloživih kapaciteta dođu na područje Unsko-sanskog kantona u druge centre u BiH.
 4. Od Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a tražimo da u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Graničnom policijom BiH postigne veći angažman u zaštiti državne granice između BiH i Srbije i zabrane transporta migranata preko RS do USK-a.
 5. Od Ministarstva vanjskih poslova BiH zahtijevamo da reaguje prema institucijama Republike Hrvatske i pokrene aktivnosti u vezi postupaka Granične policije Republike Hrvatske koja vraća migrante i izbjeglice na područje Unsko-sanskog kantona na nelegalan način. Gradsko vijeće traži od ambasadora zemalja iz kojih dolaze migranti i izbjeglice da hitno posjete Grad Bihać i da se aktivno uključe u rješavanje ovog problema.
 6. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća zahtijevaju od svih izabranih zvaničnika u državnim i federalnim organima sa područja USK.-a, bez obzira na stranačku pripadnost, da iniciraju vanredne sjednice u Parlamentu BiH i Parlamentu Federacije BiH na temu migrantske krize u Bihaću, te konstantno insistiraju na ispunjenju prethodnih zaključaka.
 7. Trenutni kapaciteti za privremeni smještaj migranta i izbjeglica u Gradu Bihaću je 2.000 osoba i Grad Bihać ne može prihvatiti veći broj migranata i izbjeglica. U skladu s tim, Gradsko vijeće Grada Bihaća je izričito da se bez saglasnosti Gradskog vijeća Grada Bihaća ne smiju otvarati novi smještajni kapaciteti na području Grada Bihaća, niti proširivati postojeći.
 8. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća zahtijevaju od Ministarstva sigurnosti BiH da odmah preuzme upravljanje privremenim prihvatnim centrima, donese kućni red i ograniči kretanje migranta i izbjeglica na području Grada Bihaća.
 9. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća od Ministarstva-unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona zahtijevaju konstantno prisustvo policijskih službenika na ključnim lokacijama u centru grada Bihaća i na drugim lokacijama gdje je povećana koncentracija migranata kako bi se smanjio pritisak migranata na tim lokacijama.
 10. Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Bihaća traži od nadležne kantonalne inspekcije da vrši pojačan inspekcijski nadzor privatnih objekata koji služe za iznajmljivanje i boravak osoba, a zbog zdravstveno-epidemioloških rizika.
 11. Poslovna zgrada bivša tvornica “Bira” ne posjeduje nikakvu saglasnost Gradskog vijeća, niti Gradonačelnika da služi kao prihvatni centar za migrante i izbjeglice. S tim u vezi Gradsko vijeće Grada Bihaća zahtijeva da se migranti i izbjeglice iz tog privremenog centra u roku od 3 (tri) mjeseca izmjeste van naseljenog područja Grada Bihaća, odnosno da se taj centar zatvori.
 12. Gradsko vijeće je stava da zgrada bivšeg Đačkog doma u Borićima može služiti isključivo za smještaj porodica sa djecom, u skladu sa kapacitetom objekta (434 osobe), pod uvjetom da dođe do realizacije prethodnog zaključka.
 13. Ukoliko Zaključak broj 11 (jedanaest)  ne bude ispoštovan u datom roku, Gradonačelnik Grada Bihaća dužan je zatražiti od nadležne kantonalne inspekcije inspekcijski nadzor nad korištenjem poslovne zgrade “Bira”  i poduzimanje zakonskih mjera (pečaćenje objekta).
 14. Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da u saradnji sa Službom za imovinsko-pravne poslove hitno ponudi lokaciju za privremeni migracioni centar koji će se nalaziti van naseljenog područja grada Bihaća. Privremeni migracioni centar mora formirati Ministarstvo sigurnosti i bit će izgrađen u skladu sa međunarodnim standardima, te vodeći računa o svim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, pravima djeteta, te Konvenciji UN o statusu migranata i izbjeglica.
 15. Gradsko vijeće u cilju osiguranja socijalne kohezije i spriječavanja negativne percepcije građana Bihaća prema drugim gradovima u BiH, te migrantima i izbjeglicama otvoreno osuđuje govor mržnje, kontroverzne članke u medijima i na društvenim mrežama. Tražimo da se odmah prestane sa govorom mržnje i prikazivanja grada Bihaća u negativnom kontekstu.
 16. Gradsko vijeće nalaže gradonačelniku da imenuje ured u okviru Organa uprave koji će biti nadležan za pitanja migranata i izbjeglica. Formirani ured za pitanja migranata i izbjeglica će utvrditi glavne aktere koji će raditi na pitanjima migranata i izbjeglica na području grada Bihaća i napraviti jasan i pravilan mehanizam za koordinaciju i razmjenu informacija. Imenovanje ovakvog ureda je preporuka Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission to Bosnia and Herzegovina iz 2018. godine (OSCE).
 17. Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da gradskim vijećnicima dostavi spisak svih realiziranih projekata na području grada Bihaća, te informaciju ko je odredio prioritete, kakvi su ugovorni uslovi ovih infrastrukturnih ulaganja, te kolika je zastupljenost lokalnih poduzeća u realizaciji poslova. Gradsko vijeće traži od gradonačelnika da gradskim vijećnicima dostavi indikatore učinka realiziranih projekata.
 18. Gradsko vijeće nalaže gradonačelniku da svi eventualno budući ugovori između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Grada Bihaća, odnosno institucija i poduzeća čiji je osnivač Gradsko vijeće moraju prethodno dobiti saglasnost Gradskog vijeća Bihać.