Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je Zakon o javno privatnom partnerstvu.

– Cilj ovog Zakona je da postavi jasan, nediskriminirajući i učinkovit pravni okvir za provedbu projekata JPP kojim će se kroz učešće privatnog sektora unaprijeđivati standard
javnih usluga iz nadležnosti Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, a ujedno i pospješiti uslovi za dalji ekonomski rast i razvoj na području Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, obrazložio je ministar privrede Nijaz Kadirić.

Novi Zakon o JPP predložilo je Ministarstvo privrede Vlade USK a pripremila ga je radna grupa uz podršku stručnjaka UNDP. Inicijator izrade zakona bio je skupštinski zastupnik Nisvet Jusić.