Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dao je negativno mišljenje nakon finansijskog izvještaja budžeta Unsko-sanskog kantona.

Budžet USK za 2015. godinu donesen je bez realnog uravnoteženja, obzirom da nije zasnovan na ostvarivim prihodima i primicima, posebno od zaduživanja, a planiran je negativan tekući bilans (tekući deficit), što nije u skladu sa članovima: 6 i 43. stav 1 Zakona o budžetima u FBiH.

Na datum bilansa 2015. godine iskazan je negativan finansijski rezultat (tekući deficit) u iznosu od 4.903.140 KM, a neraspoređeni višak rashoda nad prihodima (akumulirani deficit) povećan na 69.776.685 KM.

Dospjele obaveze po pravosnažnim presudama i izvršnim sudskim rješenjima u iznosu od 68.724.159 KM nisu knjigovodstveno evidentirane u izvještajnim periodima na koje se odnose, što nije u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH, radi čega računovodstvo Unsko-sanskog kantona nije zasnovano na računovodstvenim principima tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanu poslovnih događaja kako je propisano članom 74. istog Zakona, zbog čega finansijski rezultat tekuće godine i akumulirani deficit nisu tačno iskazani.

Ukupan finansijski rezultat za 2015. godinu nije tačno (manje je) iskazan i za iznos od najmanje 1.695.242 KM, a samim tim i akumulirani deficit, obzirom da u finansijskim izvještajima tekuće godine nisu priznati svi rashodi i izdaci na osnovu nastanka obaveze u periodu na koji se odnose, što nije u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH, članom 16. Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH i članom 35. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH.

Namjenska novčana sredstva u iznosu od 15.140.000 KM koja su u prethodnom periodu po odlukama Vlade Kantona korištena za tekuću likvidnost (sredstva za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta 5.500.000 KM, sredstva od privatizacije 5.490.000 KM, naknade
za šume 2.450.000 KM i sredstva za zaštitu i spašavanje 1.700.000 KM), nisu vraćena u utvrđenim rokovima, niti su na datum bilansa 2015. godine bila raspoloživa na namjenskim podračunima.

Potraživanja od koncesija nisu realno iskazana, obzirom da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne vrši obračun i evidentiranje potraživanja od koncesija od četiri privredna društva koji vrše eksploataciju prirodnog bogatstva, bez ikakve naknade.

Iako su postupci dodjele koncesije završeni u ranijem periodu, nisu zaključeni ugovori o koncesiji, što nije u skladu sa Zakonom o koncesijama, a samim tim Unsko-sanki kanton ne ostvaruje prihod po tom osnovu.

Nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog stanja stalnih sredstava, potraživanja i obaveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom na dan 31.12.2015. godine, iako su popisom utvrđene razlike, što nije u skladu sa članom 25. Zakona o računovodstvu i reviziji
u FBiH i članom 67. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH, zbog čega nije realno iskazana vrijednost imovine i obaveza.

“Po našem mišljenju, finansijski izvještaji Budžeta Unsko-sanskog kantona, po svim bitnim pitanjima ne prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na dan 31.12. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčani tok, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Finansijske informacije i transakcije prikazane u finansijskim izvještajima Unsko-sanskog kantona u toku 2015. godine nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima”, naveli su revizori u izvještaju.

/N1 BiH