Jednoglasnom podrškom , gradski vijećnici danas su na 5. sjednici GV Bihać podržali Prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „BBI galerija“. Time su stvoreni uslovi zahvaljujući kojima će se detaljno izraditi urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju poslovnog objekta, kao i objekata lokaliteta, te provesti procedura uključivanja javnosti. Obraćajući se vijećnicima, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća , istakao je da predloženu odluku smatra opravdanom kako bi grad Bihać i njegov centar dobio kvalitetan i stručan odgovor na predloženu gradnju objekta “BBI Galerija” investitora BBI Real Estate.

“Sa aspekta urbanizma i uređenja grada ovaj prijedlog je itekako dobro došao , a sa pravnog aspekta svi mi moramo znati da smo mi zemljište prodali pod određenim uslovima i moramo dobro voditi računa da budemo ozbiljni kada je ovaj slučaj u pitanju. Sa poslovnog aspekta svi znamo ko stoji iza ovog projekta i da je riječ o ozbiljnom investitoru kojeg je tadašnja gradska vlast tražila da dođu i kupe pomenutu lokaciju i stoga želim da prema investitoru budemo korektni kako god se ovo završilo. Bitno je također istaći da ćemo u toku izrade odluke uključiti struku i javnost u rješavanju ovog problema “- kazao je gradonačelnik Fazlić.

Kako je danas istaknuto izgradnja na predmetnom lokalitetu, položaj građevinskih linija, planirane parking površine, kolski i pješački pristupi moraju se s posebnom pažnjom odrediti i uskladiti sa postojećim stanjem, a posebno gledajući sa aspekta historijsko-graditeljskog i ambijentalnog naslijeđa kao i principa i uputa za rekonstrukciju, restauraciju, sanaciju i revitalizaciju objekta i to na način da se ne ugrožavaju osnovne funkcije stanovanja i poslovanja u susjednim objektima.

Nakon što Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, uz pomoć struke i u dogovoru sa investitorom, izradi Nacrt urbanističkog projekta, isti ponovo mora doći pred gradske vijećnike na usvajanje.

Potom bi uslijedila javna rasprava uz mogućnost primjedbi, kritika i prijedloga svih relevantnih faktora i javnosti, nakon čega bi se pristupilo izradi Konačnog urbanističkog projekta koji također, kao konačno rješenje, mora usvojiti Gradsko vijeće Bihać.