BOSANSKOHERCEGOVAČKI AUTO-MOTO KLUB – BIHAMK

Na osnovu Statuta Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba, te Odluke Upravnog odbora BIHAMK-a, raspisuje se

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za zakup/ novoizgrađenog Poslovno-servisnog objekta i samouslužne autopraonice BIHAMK-a u Bihaću

 1. ZAKUPODAVAC

Zakupodavac poslovnog objekta i autopraonice je Bosanskohercgovački auto-moto klub  (u daljem tekstu: BIHAMK), sa sjedištem u ul. Skenderija br. 23, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4200197350001.

U ime BIHAMK-a  postupak za iskazivanje interesa za davanje pod zakup provodi Komisija  (u daljem tekstu: Komisija).

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za zakup novoizgrađenog Poslovno-servisnog  objekta i nove samouslužne autopraonice  na lokaciji ul. Vejzovac b.b. Bihać, na zemljištu označenom kao: k.č. i 5692/1 K.O Bihać – GRAD.

Poslovno servisni objekat i samouslužna autopraonica se sastoji od:

 1. Poslovno-servisnog obekta ukupne površine 424,49m2 ( servis 272m2, kotlovnica 18m2 i administrativnih prostorija 133,39m2),
 2. Moderne samouslužne autopraonice, sa dva natkrivena, i jednim otvorenim boxom,
 3. Ograđenog parking prostora ispred poslovno-servisnog objekta.
 4. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su zainteresirana za zakup poslovno – servisnog objekta i autopraonice za obavljanje svoje poslovne djelatnosti.

Zainteresovani mogu izvršiti: uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini, razgledanje nekretnine uz prethodnu najavu, kao i dobiti sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom u BIHAMK-u, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava na telefon 033- 290 -106 ili na e-mail: bihamk@bihamk.ba.

 1. EVIDENTIRANJE PRIJAVA SA  ISKAZANIM INTERESOM

Po prijemu iskazanog interesa potencijalnih ponuđača, Komisija određena za razmatranje prispjelih prijava, sačiniti će listu prispjelih potencijalnih ponuđača,  vodeći se slijedećim kriterijima:

4.1. Zakup

 • Visina ponuđene zakupnine (ista ne može biti ispod utvrđene početne mjesečne cijene zakupa),
 • Minimalna dužina traženog trajanja zakupa je 3 (tri) godine, sa mogućnošću produženja,
 • Početna cijena mjesečne zakupnine za 2024. godinu, je 3.000,00KM, bez PDV,
 • Početna cijena mjesečne zakupnine za 2025. godinu i dalje, je 5.000,00KM, bez PDV.
 1. PROVOĐENJE POSTUPKA ZAKUPA

Nakon provedenog postupka evidentiranja svih pristiglih potencijalnih ponuđača sa iskazanim interesom za zakup novoizgrađenog poslovno-servisnog objekta i autopraonice u Bihaću, BIHAMK će razmotriti iste, te  provesti postupak javnog nadmetanja, na način da pozove sve potencijalne ponuđače koji su iskazali interes za zakup poslovno-servisnog objekta, te da na javnom nadmetanju daju konačnu cijenu zakupa objekta. O postupku javnog nadmetanja će biti sačinjen zapisnik.

Pobjednik javnog nadmetanja je potencijalni ponuđač koji ponudi najvišu cijenu zakupa objekta, sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu poslovno-servisnog objekta i autopraonice.

Ukoliko pobjednik javnog nadmetanja, iz bilo kojeg razloga odustane od zakupa prije ili nakon potpisa ugovora o zakupu, BIHAMK će zaključiti ugovor sa slijedećim ponuđačem koji je ponudio najvišu cijenu zakupa.

 1. KRITERIJ ZA IZBOR POTENCIJALNO NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
 1. Visina ponuđene cijene zakupa.

Zakup se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Nekretnine se daju u zakup u viđenom stanju.  Obaveza  zakupca je da snosi sve troškove zakupa,  troškove poreza na promet, kao i eventualne druge naknade i provizije u vezi sa predmetom zakupa.

 1. PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Svi zainteresirani ponuđači pismene prijave po ovom Javnom pozivu podnose u zatvorenoj koverti sa čitko napisanim podacima o ponuđaču,  obavezno sa naznakom „Prijava na javni poziv za iskazivanje interesa za zakup novoizgrađenog poslovnog objekta i autopraonice u BIhaću“ – NE OTVARAJ!

Prijave slati poštom na adresu: BIHAMK, Skenderija broj 23., 71 000 Sarajevo ili neposredno na protokol BIHAMK-a, svakim radnim danom do 15.30 sati, najkasnije do 29.02.2024. godine.

 1. SADRŽAJ PONUDE/ISKAZANOG INTERESA

Iskazivanje interesa  se podnosi u pismenoj formi i to putem pisma namjere i isto mora sadržavati slijedeće:

 • Za pravno lice: puni naziv, sjedište, kopija sudske registracije pravnog lica, ID i PDV broj, potpis ovlašćenog lica, kontakt osobu, broj telefona i iznos ponuđene cijene;
 • Za fizičko lice: ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta, potpis lica, kontakt telefon i iznos ponuđene cijene.

Ponuđena početna cijena  zakupa mora biti dostavljena u posebno zatvorenoj koverti.

 1. ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Rok za dostavljanje prijave za učešće na javnom nadmetanju je najkasnije do 29.02.2024. godine. 

 1. TROŠKOVI PRIJAVA ZA ISKAZIVANJE INTERESA

BIHAMK ne snosi nikakve troškove u ovom postupku, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično prijavu, odbiti ponudu/iskazani interes, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema potencijalnim ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti putem emaila: bihamk@bihamk.ba

 1. OSTALE ODREDBE

Dokumenti dostavljeni od potencijalnih ponuđača po Javnom pozivu neće se vraćati.   Ovaj poziv služi prvenstveno za iskazivanje interesa potencijalnih ponuđača za zakup predmetnog poslovno servisnog objekta, te ne obavezuje BIHAMK u daljem postupanju.

BIHAMK može na osnovu iskazanog interesa provesti postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača, a na naprijed navedeni način.

O tome da li će BIHAMK provesti daljni postupak zakupa, a nakon prikupljanja prijava za iskazivanje interesa po ovom Javnom pozivu,  ovisi od iskazanog interesa potencijalnih ponuđača i odluka organa BIHAMK-a.