Nakon što je Vlada FBiH zaprimila od JP Aerodrom Bihać Sporazume o naknadi i prenosu vlasništva za potpisane nekretnine na području aerodroma Bihać, zaključno sa 31.08.2022. godine, Vlada FBiH je dana 19.09.2022. godine doznačila za ove sporazume novčana sredstva.

JP Aerodrom Bihać je po automatizmu danas isplatilo iznos od 1.081.582,80 KM prema potpisnicima Sporazuma o naknadi i prenos vlasništva. Od ukupnog broja po Javnom pozivu od 05.08.2022. godine, JP Aerodrom Bihać se do sada javilo oko 60% u vezi navedenog Sporazuma gdje je do sad zaključeno oko 32 % Sporazuma za one nekretnine koje su usaglašene katastarski i gruntovno i na kojima nema spornih zabilježbi.

Za one katarske čestice na kojima ima odstupanja katastarski i gruntovno i na kojima treba sprovesti ostavinsku raspravu, za iste će po završetku procesa usaglašenja, resorna služba grada Bihaća pripremiti sporazum.

Za jedan dio parcela iz ovog javnog poziva podneseni su zahtjevi za cjepanje nakon dobijene saglasnosti od stane vlasnika nekretnina da bi se stvorili uvjet za sporazum. Ono što je bitno napomenuti da je novac osiguran od strane Vlade FBiH za nastavak procesa eksproprijacije i da sa zaokruženjem ovog dijela faze eksproprijacije imati površinu oko 520.000m2 što je dovoljno da se izgradi sva potrebna infrastuktura a ostatak zemljišta od 160.000 m2 ce služiti kao zaštitni pojas sukladno prvoj fazi aeronautičke studije.