KONKURS: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BIH traži 50 policajaca

Konkurs

J A V N I    O G L A S

za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

I

 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

 

1.    SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP OSOBA I OBJEKATA…………………………50 kandidata za čin policajac sa najmanje IV stepenom školske spreme;

II

 Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 

a)      državljanstvo BiH;

b)      životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c)      najmanje IV stepen školske spreme za čin policajac;

d)     zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

e)      da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

f)       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

g)      da nije odbilo da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane toga tribunala;

 

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a)      da ima položen vozački ispit „B“ kategorije;

b)      da poznaje rad na računaru.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

 

Napomena:

 

a)      Prije donošenja odluke o izboru kanidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz ličnu saglasnost, biti predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i biće predložen slijedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera opšteg uslova iz člana 46. stav (1) tačka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, niti uvjerenje o nekažnjavanju.

 

b)      Provjera općeg uslova „zdravstvene, psihičke i fizičke sposobnosti“ utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira i biće predložen slijedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uslov ispunjava.

 

III

 Uz prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, su:

a)      uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;

b)      izvod iz matične knjige rođenih

c)      diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme (za čin policajac), odnosno Diploma mora biti nostrificirana ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine.

d)     izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe.

e)      izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom;

f)       izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava BiH;

g)      ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu kopiju vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h)      dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili svjedočanstva). Kao dokaz o nivou znanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

 

IV

 Postupak testiranja kandidata sastoji se od:

 

a)        test opšteg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);

b)        test fizičke sposobnosti ( morfološki status i motoričke sposobnosti);

c)                    intervju

d)                   ljekarski pregled, uključujući psiho test i intervju;

 Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova (testovi iz tačke a, i b i c.) ili se utvrdi da ne zadovojava kriterije pod tačkom d. isključuju se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.

Test opšteg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH, Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Test opšteg znanja biti će u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja potrebnim za nivo u koji kandidat pristupa.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.

Trajanje osnovne obuke za kadete za čin policajac traje 30 sedmica i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.

Za pismenu provjeru znanja kandidati koji su osobno predali prijemnu dokumentaciju će biti pozvani putem web stranice prema dodijeljenim šiframa, dok će kandidati koji su dokumentaciju uputili preporučenom poštom biti pozivani putem telefona ili e-maila, a šifra će im biti dodijeljena na pismenom testiranju, o čemu će im biti izdata potvrda.

Za provjere fizičke sposobnosti, ljekarski pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem web stranice Direkcije prema dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na web stranici Direkcije.

U skladu sa odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

V

 Prijava na Oglas sa potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije (www.dkpt.ba) ili u sjedištu Direkcije (kancelarija broj BG05 – prizemlje), u zatvorenoj koverti, neposrednom predajom u navedenu kancelariju ili preporučenom poštom na adresu:

 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke

prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Aleja Bosne Srebrene bb, 71000 Sarajevo.

 

Rok za predaju prijava na Javni oglas je

30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

 

Kandidat je u obavezi da uz potpis na prijavnom obrascu upiše broj lične karte i datum i mjesto izdavanja.

 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Nakon završene konkursne procedure dokumentacija se neće vraćati, a kandidati na lični zahtjev istu mogu preuzeti u prostorijama Direkcije, u roku od 3 mjeseca.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeće brojeve telefona:

033/779-018, 033/779-097 i 033/779-079.

 

SPISAK LITERATURE POTREBNE ZA PRIPREMU KANDIDATA:

– Ustav Bosne i Hercegovine,

– Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09),

– Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12),

– Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policjskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08),

– Krivični zakon Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 40/15),

– Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06/, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 i 72/13)

– Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13),

– Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/15 i 7/16).

Broj: 20-34-2-1420-7/17

Datum: 14.09.2017.godine0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...