Ministarstvo sigurnosti BiH potrošilo je prošle godine 316.586 KM za putne troškove /34.145 KM u BiH i 282.441 KM u inostranstvu/ i oni su za šest posto ili 19.552 KM veći u odnosu na 2016. godinu.

U izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH navodi se da su analizom pojedinih naloga za službena putovanja uočena kašnjenja u pravdanju pojedinih naloga za službena putovanja, naprimjer službeno putovanje otkazano, a podignuta akontacija pravdana u roku od dva mjeseca.

Uočen je veliki nesrazmjer u podignutim iznosima akontacija službenih putovanja u odnosu na realizovane troškove.

Tako je za učešće na radionici u Beču u trajanju od tri dana podignuta akontacija od 1.400 KM, iako je u pozivnom pismu navedeno da će organizator snositi sve troškove u iznosu od 1.500 eura za svakog učesnika.

Revizori su uočili da se u internoj evidenciji putnih naloga za određena putovanja, pod svrhom putovanja često navodi termin “službeno”, a takođe, određena putovanja su odobrena u terminu dužem od termina trajanja događaja koji je povod službenog putovanja.

Preporuka Ministarstvu jeste da obezbijedi dosljednu primjenu propisa u vezi sa službenim putovanjima u dijelu koji se odnosi na pravdanje naloga u propisanim rokovima, te da je potrebno, prilikom odobravanja službenih putovanja u inostranstvo, a s ciljem transparentnog upravljanja javnim sredstvima, visinu akontacija određivati u skladu sa planiranim aktivnostima. Potrebno je unaprijediti interne kontrole u pogledu popunjavanja putnih naloga.

Ovom ministarstvu se preporučuje da unaprijedi sistem internih kontrola prilikom popunjavanja putnih naloga za službena vozila, kao i prilikom sačinjavanja evidencija autoguma za službena vozila, da bi sadržavale transparentne podatke na osnovu kojih se vrše odgovarajuće radnje.

Preporuka je upućena jer je analizom dokumentacije korištenja službenih vozila u Ministarstvu uočeno da se u pojedinim nalozima za službena vozila, za “loko” vožnju evidentiraju znatne kilometraže, više od 100 kilometara dnevno.

Sistem internih kontrola u pogledu zamjene guma nije na zadovoljavajućem nivou, jer se revizori nisu uvjerili da postoje sveobuhvatne evidencije na osnovu kojih se provjerava stvarno stanje guma i u skladu s tim vrši odgovarajuća zamjena.

Ne izražavajući rezervu na mišljenje o usklađenosti, Kancelarija za revizuju skreće pažnju na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, jer nije usklađen sa važećim odlukama Vijeća ministara.

Takođe, sistem finansijskog upravljanja i kontrole nije implementiran u skladu sa važećim propisima, interna revizija nije uspostavljena u skladu sa važećim propisima, a uočeni su nedostaci i slabosti u provođenju postupaka javnih nabavki.