Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona nastavlja saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Bihaću. Danas je organizovana nova radionica za studente prve godine Pravnog fakulteta, u sklopu nastavnog predmeta Nomotehnika, čiji je nositelj prof. dr. sc. Amela Čolić.

Asija Filan, sekretar Ureda za zakonodavstvo i Fatima Šušnjar stručna savjetnica za normativno pravne poslove, u razgovoru sa studentima, upoznali su ih sa radom Ureda za zakonodavstvo i metodologijom kojom obezbjeđuje jedinstvo u izradi kantonalnih zakona i drugih propisa i općih akata te proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema.

Ovom saradnjom studentima prava se omogućava da steknu praktična znanja o primjeni jedinstvenih pravila za izradu propisa.