Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća obavještava vlasnike ili korisnike poslovnih, stambeno – poslovnih i drugih objekata, kao i korisnike javnih površina da su dužni u skladu sa odredbama člana 49. Odluke o komunalnom redu – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Bihaća, broj 6/22) izvršiti isticanje zastava BiH, uoči obilježavanja 25.novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Zastave se mogu postavljati na držače i jarbole za zastave i na drugi prigodan način, sa ulične strane objekta.

Komunalna inspekcija i komunalni redari Grada Bihaća će vršiti kontrolu isticanja zastava uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine i protiv svih onih koji se ne budu pridržavali gore navedene obaveze biće preduzete mjere u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.
Podsjećamo da je postupanje suprotno odredbama spomenute Odluke utvrđeno kao prekršaj. Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 3.000,00 KM kazniti će se pravno lice, a u iznosu od 300,00 do 900,00 KM odgovorno lice u pravnom licu. Za prekršaje iz člana 49. Odluke kazniti će se i fizičko lice i lice koje samostalno obavlja djelatnost ličnim radom sa novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM. “