Grad Bihać raspisao je tender za Nabavku radova unutrašnjeg uređenja multifunkcionalne sale Kulturnog centra.

Vrijednost radova iznosi 1,7 mil KM, odnosno 2 mil KM sa PDV-om.

Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti materijal, rad, skele, oplate, izmjere i faktor:

– Materijal
Podrazumijeva cijenu glavnog i pomoćnog materijala, sva spojna sredstva, naknadu za alat, transportne troškove i cijenu davanja uzoraka na ispitivanje (ukoliko je ispitivanje propisano).

– Rad
Uključuje sav glavni, sporedni, pomoćni, pripremni i završni rad, sav unutarnji, vertikalni i horizontalni transport te rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova građevine od štetnog utjecaja atmosferilija.

– Skele
U jediničnu cijenu pojedinog rada ulaze sve vrste skela, bez obzira na visinu, uključivo i fasadne skele, za obradu fasade, osim ako skela nije drugačije propisana u stavci troškovnika. Pod pojmom “skela” podrazumijevaju se i prilazni mostovi, ograde, spojni materijal i slično. Kod zemljanih radova u jedinične cijene ulaze razupore i mostovi za prebacivanje kod većih dubina. Izvoditelj građevinskih radova stavlja skele na upotrebu izvođačima zanatskih (obrtničkih) radova besplatno – a troškovi ulaze u faktor.

– Oplate
U cijenu oplate uključena svu sva podupiranja, izvedba prozora, šliceva, utora i sl., izrada, postava i skidanje oplate, kvašenje oplate prije betoniranja, te premazi oplate.

– Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci ili u općim uvjetima grupe radova drugačije naznačeno, obračun radova treba vršiti prema važećim normama u građevinarstvu.

– Faktor
U jediničnu cijenu radne snage izvoditelj mora zaračunati faktor po propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Izvođačj treba faktorom obuhvatiti slijedeće radove koji se neće zasebno platiti bilo kao troškovnička stavka, bilo kao naknadni rad:

– nalaganje temelja prije iskopa,
– sve troškove, režijske sate, osim ako su predviđeni troškovnikom ili odobreni od nadzornog inženjera,
– sva ispitivanja materijala,
– uređenje gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, ostataka građevinskog materijala, ambalaže i sl.,
– pomoćne građevine i sl.,
– uskladištenje materijala i elemenata za zanatske (obrtničke) i instalaterske radove do njihove ugradbe, skele koje se daju besplatno obrtnicima na korištenje,
– osiguranje građevine i radnika,
– sve radove propisane za primjenu propisa o zaštiti pri radu.

Rok za prijavu je 25. decembar.

Predmetni postupak javne nabavke nije podijeljen na Lotove.

Više detalja OVDJE.